Home OPINION ZERO ACCIDENT SA NEAR MISS INVESTIGATION

ZERO ACCIDENT SA NEAR MISS INVESTIGATION

MAHALAGA para sa isang kompanya ang pagsasagawa ng mga paraan para mapanatiling ligtas ang mga manggagawa mula sa sakit lalong lalo na sa aksidente. Talaga nga namang malaking perhuwisyo para sa isang negosyo kung malusutan tayo ng isang sakuna.

Malaki man o maliit, kinakailangang imbestigahan at paglaanan ng panahon ang anomang sakunang maaaring mangyari sa trabaho. Kaya naman isang magandang practice ang pagsasagawa ng imbestigasyon sa tinatawag na “near miss”.  Isa itong event o pangyayari sa isang workplace na hindi nagdulot ng injury o property damage.

Karaniwan kasing naisasantabi ang pagrereport ng ganitong sitwasyon. Kasi nga naman, wala namang nangyaring aksidente at problema. Iyan ang isang maling perception na nararapat baguhin sa ating kultura sa pagnenegosyo.

Totoong may gastos ang pagsasagawa ng anomang imbestigasyon lalo na kung na-categorized ang isang near miss na isang “high potential to cause major injury and major loss of property”. Kaya itinuturing ito ng mga imbestigador na parang may aksidente na ring nangyari, pero kung tutuusin eh, wala namang nasugatan o nasirang kagamitan.

Kailangan pag-ukulan ng pansin at panahon ang na-report na near miss at tuluyang maimbestigahan ng mga eksperto at taong itinalaga ng employer. Nangangailangan din ito nang masusing pagsusuri o analysis para matunton ang tinatawag na “root cause”.  May pagkakataong gumagamit ng science and technology tulad ng laboratory analysis, testing at iba pa.

Halos ilang dekada na ang nakararaan noong pinasimulang ipalaganap ni Frank Bird ang kaniyang accident theory. Base sa kaniyang pag-aaral, may isang major injury, 10 minor injuries at 30 property damage ang maaaring mangyari sa kada 600 na near misses.

Ang tanong dear readers, paano natin malalaman kung malapit na tayo sa realization nang kahit isang property damage na may ratio na 600:30 kung hindi tayo magrereport?  Kasi nga kapag nagreport ng near miss, high potential man o hindi, kailangang magsagawa ng imbestigasyon. At kabilang sa proseso nito ang pagbibigay ng angkop at sapat na rekomendasyon na kinakailangang aksyunan ng kompanya upang hindi na maulit ang pangyayari.

Kapag walang pag-uulit ang isang near miss, lalong bumababa ang posibilidad ng isang property damage o isang minor accident at isang major injury.

Ibig sabihin kung epektibo ang near miss campaign, nagrereport ang kahit sinong manggagawa, nag-iimbestiga ang management at seryosong tumatalima ang lahat sa mga rekomendasyon at solusyon – totohanang makakamit ang zero accident sa bawat workplace.